modos-plus@pons.cz
035/8616616
Budovatelů 2375, Most
informace pro vlastníky - kroky k naplnění zákona č.103/2000

 

Kroky k ustavení právnické osoby
"SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ"

Úvodní zjištění a oznámení:
  1. Společenství vlastníků je právnickou osobou způsobilou ke vše příslušným úkonům a zapisovanou v obchodním rejstříku a to do 30 dnů po zvolení výboru či pověřeného vlastníka (od 1.schůze).
  2. Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí
  3. Původní vlastník budovy je povinen o tom uvědomit ostatní vlastníky jednotek, jestliže jeho vlastnický podíl klesl pod 25%. Stav lze zjistit podle výpisu listu vlastnictví (LV) na katastr.úřadě.
  4. SV oznámí skutečnost o poklesu podílu původnímu vlastníkovi. Zároveň oznámí, že postupuje v souladu se zákonem 103/2000 Sb. Od tohoto oznámení běží lhůta 60 dnů, do kdy musí SV svolat ustavující schůzi.
  Ustanovující schůze:
  5. První (ustanovující) schůze se musí konat do 60 dnů po vzniku společenství, svolá ji původní vlastník budovy (podle zákona č.103/2000).
  6. Výbor doručí všem vlastníkům pozvánky na ustavující schůzi. Nechat podepsat převzetí!.
  7. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.
  8. Výbor vypracuje návrh stanov a vyvěsí tento návrh na místě obvyklém. Současně vyvěsí i návrh kandidátů do volených orgánů společenství.
  9. Výbor určí datum pro ukončení přijímání připomínek.
  10. Výbor vypracuje návrh programu schůze. Ten musí být vyvěšen na místě obvyklém 14 dní před konáním schůze.
  11. Na této schůzi schvaluje společenství stanovy (je třeba souhlas 75% přítomných) a volí orgány (je potřebná nadpoloviční většina všech vlastníků).
  12. O průběhu schůze, kde se volí orgány nebo mění stanovy, musí být pořízen notářský zápis.
  13. Pokud shromáždění neschválí stanovy společenství, řídí se právní poměry vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády.
  14. K návrhu na zápis do obchodního rejstříku se přikládá notářský zápis o průběhu ustavující schůze,stanovy a ověřené kopie listu vlastnictví
  15. Nedílnou součástí ustavující schůze je presenční listina.
  16. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů uvedených v listu vlastnictví
Na ustavující schůzi se volí návrhová, mandátová a volební komise. Návrhy jednotlivých kandidátů do komisí přijímá písemně svolavatel schůze. Do těchto komisí navrhuje kandidáty i výbor SV. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení. Volí se název společenství (musí obsahovat slovo "společenství") Např.: Společenství vlastníků XYZ č.p.254-256 v Mostě atd. Podle LV se musí vypracovat hlasovací lístky podle velikosti spoluvlastnického podílu (nejlépe barevně rozlišené). Zástupce každého vlastníka se prokazuje pověřením nebo plnou mocí s ověřenými podpisy.
Orgány společenství jsou:
  a) shromáždění vlastníků jednotek (nejvyšší orgán společenství)
  b) výbor společenství (min.3 členný-2 podpisy) nebo pověřený vlastník (1 podpis) (volený na dva roky)
    Členové výboru (pověřený vlastník) a kontrolní komise doloží:
   
1. Potvrzení z FÚ, že nemají dluhy vůči správci daně
2. Výpis z rejstříku trestů
  c) další orgány dle stanov (např.kontrolní komise)

Kroky:

  1) připravit program schůze, připravit návrh stanov SV-vyvěsit s oznámením o konání schůze
  2) kandidáty do výboru (kontrolní komise,pověř.vlastníka)-náležitosti ke kandidatuře!
  3) návrh členů mandátové komise,návrhové komise - pouze pro SSV
  4) vyvěsit oznámení o schůzi,návrh stanov, program - stanovit termín připomínek
  5) objednat notáře pro zápis
  6) nechat podepsat pozvánky všem vlastníkům a doručit pozvánku na správu SBD
  7) připravit hlasovací lístky a prezenční listinu dle LV
Úkony následující po ustanovující schůzi:
  a) Nechat vyhotovit notářský zápis z ustavující schůze
  b) Svolat schůzi výboru SV a zvolit předsedu a místopředsedu a vyhotovit o tomto zápis
  c) Vyhotovit zápisy návrhové komise a mandátové komise o průběhu hlasování.
Poté:
  1) Požádat o IČO na statistickém úřadě v Mostě
  2) Odeslat IČO na Krajský statistický úřad v Ústí nad Labem
  3) Po obdržení IČO zažádat na FÚ v Mostě o DIČ
  4) Nechat vyrobit razítko se všemi náležitostmi SV
  5) Na Krajský obchodní soud (k zápisu do obchodního rejstříku) zaslat:
   
a) Notářský zápis z ustavující schůze SV.
b) Zápis z volby orgánů SV
c) Název SV
d) Výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí
e) Žádost o zápis do obchodního rejstříku
f) Program uskutečnění ustavující schůze
g) Prezenční listina
h) Pověření zástupců na ustavující schůzi
i) Schválené stanovy
j) Zpráva mandátové komise
Členové výboru a kontrolní komise dále doloží:
k) Potvrzení z FÚ, že nemají dluhy vůči správci daně
l) Výpis z rejstříku trestů
m) Zápis ze schůze výboru a volbě předsedy a místopředsedy výboru SV
 

zpět na úvod